Tez Teslim Süreci

Tez Savunma Sınavı Öncesi

Tez çalışmasını tamamlamış ve Tez Savunmasına girecek olan öğrenci için danışmanı tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na Sınav Jürisi ve tarihi ile ilgili önerilerinin de bulunduğu bir dilekçe (lee.eskisehir.edu.tr/formlar Yüksek Lisans / Doktora Tez Savunma talep dilekçesi) ile başvurulur. Bu dilekçenin önerilen sınav tarihinden en az 15 gün önce EBYS üzerinden enstitümüze ulaşması gerekmektedir.

Sınav jürisi yüksek lisans için 1’i kurum dışı olmak üzere 3 (veya 5) kişiden, Doktora jürisi ise 5 kişiden oluşur (Doktora Danışmanı jüriye katılamaz) ve üyelerin 2’si kurum dışından olmak zorundadır. Yedek üye yazılması durumunda ise, sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bir üye kurum içi, bir üye kurum dışı olacak şekilde önerilmesi yerinde olacaktır.

Tüm Tezli Yüksek Lisans ve Doktora tezi savunma sınavlarından önce, danışman tarafından teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve jüri, tarih, yer ve saat önerileri,  Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına (Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı görüşüyle) Enstitüye bildirilmek üzere gönderilir. Rapordaki verilerde intihal  olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kurulunda görüşülür. O nedenle, anabilim  dalı tarafından enstitüye gönderilen tez savunma dilekçeleri ile birlikte, danışman tarafından hazırlanan ilgili raporun da gönderilmesi  gerekmektedir. İntihal raporundaki benzerlik oranı tek kaynaktan maksimum %15, toplamda ise maksimum %30 olmalıdır. Raporun hazırlanmasında  kullanılan Turnitin yazılımı (üyelik, çalışmanın sisteme yüklenmesi, raporun hazırlanması ve çıkartılması vb.) ile ilgili detaylı bilgi için Araş. Gör. Emrah  KAYA ile iletişime geçilebilir (Dahili: 1373, BAUM).

Öğrenci savunmaya girmeden önce, savunma jürisinde olup şehir dışından gelecek öğretim üyesine ait yolluk yevmiye ile ilgili evraklar öğrencinin danışmanına mail olarak gönderilmektedir. Tez savunma sınavından sonra ilgili jüri üyesine imzalatılan bu evrakın Enstitümüz Tahakkuk birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Tez savunma sınavında öğrenciye tezde düzeltme verilirse, yüksek lisans öğrencisi en fazla 3 ay içerisinde, doktora öğrencisi ise en fazla 6 ay içerisinde tekrar savunmaya girmek zorundadır. Öğrenci bu savunmada da başarısız olursa programdan ilişiği kesilir.

 

Tez Savunma Sınavı Sonrası

Öğrenci tez savunma sınavını başarı ile tamamladıktan sonra, Anabilim/Anasanat Dalı tarafından tez savunma sınav tutanağının bir aslını enstitümüze teslim eder (Tez Savunma Sınav Tutanağının bir örneğini indirmek için tıklayınız: Doktora / Yüksek Lisans). Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilen tutanak EBYS üzerinden üst yazısı ile enstitümüze gönderilir. Savunmaya giren öğrenci, eğer jüri tarafından düzeltme istenmişse bu düzeltmeleri yaptıktan sonra,  üniversitemiz Tez Yazım Kılavuzu doğrultusunda Tez Editörünü kullanarak hazırladığı tezinin bir taslağını Enstitü'ye e-mail yoluyla pdf formatında iletir (Tez Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ).

Enstitü tarafından Tez Yazım Kılavuzuna göre kontrol edilen tez çalışmasında, gerekli görüldüğü taktirde şeklen bazı düzeltmeler istenebilir. Bu düzeltmeler de yapıldıktan sonra kapak alabilir yazısı ile öğrenci işlerine yönlendirilir. Öğrenciye tezin ciltlenmesi için kapaklar teslim edilir (Kapaklar için üniversitemiz herhangi bir ücret talep etmemektedir). Tezin Yüksek Lisans için 5, Doktora için ise en az 8 adet ciltlenmesi gerekmektedir.

Ciltli tezlerle birlikte öğrencinin aşağıdaki belgeleri de hazırlayıp savunma sınavından sonra en geç 1 ay içerisinde enstitü öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir.

1) İlişik Kesme Belgesi
Belgeyi indirmek için TIKLAYINIZ

2) Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, 2 adet
YÖK’ün sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yaparak Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu doldurup çıktı alabilirsiniz.
Bu forma http://tez2.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

3) CD, 1 adet 
CD kutusunun sağ üst köşesine YÖK’ten aldığınız referans numarasını yazınız. CD Kapak şablonu için: 
Eskişehir Teknik Üniversitesi  &  Anadolu Üniversitesi. 

Bu CD’nin içerisinde sırasıyla “sadece Özet”, “sadece Abstract” ve “Tezin tamamı” Özet.pdf, Abstract.pdf ve referansnumarası.pdf olarak kaydedilmelidir.
Tezin PDF dosyasında "Jüri ve Enstitü Onayı" sayfası kesinlikle olmayacaktır. CV/ÖZGEÇMİŞ Bölümünde Kişisel Veriler 
(ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no,Doğum yeri-tarihi,Email,Telefon,Adres,Fotoğraf,ORCID ID) kesinlikle bulunmayacaktır.

 

Ciltlenmiş tezlerin hepsinde Jüri ve Enstitü Onay Sayfası Jüri tarafından Etik İlke ve Kurallara Uygunluk Beyannamesi sayfası ise öğrenci tarafından ıslak imzalı olmalıdır. Hazırlanan tez ve istenilen bütün belgeler yönetim kuruluna girmek üzere öğrenci işlerine teslim edilir. Yönetim Kurulundan mezuniyet kararı çıkan tezler 15 gün içerisinde öğrenci tarafından tez savunma jürisinde bulunan öğretim üyelerine dağıtılmak üzere teslim alınır.

Öğrenci diplomasını 1 ay içerisinde öğrenci işlerinden imza karşılığında alır.