17. İntihal yazılım programı ne zaman kullanılır? Benzerlik oranı ne olmalıdır? (When is a plagiarism detection software used? What should be the similarity ratio?)

Teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez; Enstitüye, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Benzerlik oranı tek kaynaktan maksimum %15 toplamda ise maksimum % 30 olmalıdır. 
Plagiarism software program report and thesis related to thesis; It is sent to the institute, thesis advisor and jury members. In case plagiarism probability is determined in the data in the report, the thesis is sent to the institute board of directors to be decided with the jury's justification. The similarity ratio should be maximum 15% from one source and maximum 30% in total.