Sıkça Sorulan Sorular

1. Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılabilir mi? (Can a person be enrolled in more than one program at the same time?)
2. Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi zorunlu mudur? (Is Scientific Research Techniques and Research and Publication Ethics course compulsory?)
3. Bilimsel Hazırlık Programı nedir? Kimlere uygulanır? (What is the Scientific Preparation Program? Who does it apply to?)
4. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olma koşulu nedir? (What is the condition for success in the Scientific Preparation Program?)
5. Bilimsel Hazırlık Programının süresi ne kadardır? Bu süre içinde başarılı olunmazsa ne yapılır? (How long is the Scientific Preparation Program? What to do if not successful within this period?)
6. Ders transferlerinde neye dikkat edilmelidir? (What should be considered in course transfers?)
7. Doktora programına başvuru koşulları nelerdir? (What are the application requirements for the doctorate program?)
8. Doktora programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır? (How is success score calculated for applications to a doctorate program?)
9. Doktora programında alınması gereken ders yükü nedir? (What is the course load required for the doctorate program?)
10. Doktora programında dışarıdan ders alınabilir mi? (Can a doctorate student take courses from other universities or departments?)
11. Doktora programının süresi ne kadardır? (What is the duration of the doctoral program?)
12. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır? (How many Thesis Follow-up Exams should be done before entering the doctoral thesis defense?)
13. Doktora programından ilişik kesme hangi durumda olur? (What causes a dismissal from the doctorate program?)
14. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girilmelidir? (When should the PhD Qualifying Exam be taken?)
15. Her yarıyıl kayıt yapılması zorunluluğu var mıdır? (Is it obligatory to register every semester?)
16. İkinci danışman tanımı nedir? (What is the definition of a second supervisor?)
17. İntihal yazılım programı ne zaman kullanılır? Benzerlik oranı ne olmalıdır? (When is a plagiarism detection software used? What should be the similarity ratio?)
18. Mazeret sınavına ne zaman girilir? (When is the make-up exam taken?)
19. Mezuniyet tarihi ne zamandır? (When is the graduation date?)
24. Tez Danışmanı ne zaman belirlenmelidir? (When should the Thesis Supervisor be determined?)
25. Tez Savunma sınavları dinleyicilere açık mıdır? (Are the Thesis Defense exams open to the public audience?)
26. Tez Savunma Sınavı sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir? (What are the procedures following the Thesis Defense Exam?)
27. Tez Savunma Sınavı’nda düzeltme kararı verilmesi durumunda ne yapılmalıdır? (What should be done if a correction decision is made in the Thesis Defense Exam?)
28. Yüksek Lisans / Doktora Tezinde başarısız olan öğrencinin tezsiz yüksek diploması alma hakkı var mıdır? (Does the student who fails in the Master's / Doctorate Thesis have the right to receive a non-thesis master's degree?)
29. Tez ve Uzmanlık Alanı dersleri ne zaman alınmalıdır? (When should Thesis and Specialization Field courses be taken?)
30. Tez Yazım Yönergesi’ne nasıl ulaşılabilir? (How can I reach the Thesis Writing Directive?)
31. Tez yazım dili ne olmalıdır? (What should the thesis writing language be?)
32. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for the Master with Thesis program?)
33. Tezli Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır? (How is success score calculated in applications to the Master with Thesis program?)
34. Tezli Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir? (What is the required course load for the Master with Thesis program?)
35. Tezli Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? (How long is the Master's program with thesis?)
36. Tezli Yüksek Lisans programından ilişik kesme hangi durumda olur? (What is the case with dismissal from the Master's program with thesis?)
37. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir? (What are the application requirements for the Non-thesis Master's program?)
38. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır? (How is success score calculated in applications to the non-thesis master's program?)
39. Tezsiz Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir? (What is the required course load for the non-thesis master's program?)
40. Tezsiz Yüksek Lisans programında Dönem Projesi dersi ne zaman alınmalıdır? (When should the Term Project course be taken in the non-thesis master's program?)
41. Tezsiz Yüksek Lisans programında lisanstan ders alınabilir mi? (Is it possible to take undergraduate courses in the non-thesis master's program?)
42. Tezsiz Yüksek Lisans programında danışman ataması ne zaman yapılır? (When is a supervisor assignment made in the non-thesis master's program?)
43. Tezsiz Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? İlişik kesme hangi durumda olur? (How long is the Master without thesis program duration? In what condition does a dismissal occur?)
44. Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek programına yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for transfer from the non-thesis master's program to the master with thesis program?)
45. Üniversite dışından danışman atanabilir mi? (Can a supervisor be assigned from outside the university?)
46. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvuru koşulları nelerdir? (What are the application requirements for graduate programs taught in a foreign language?)
47. Yatay Geçiş koşulları nelerdir? Kimler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir? (What are the conditions for graduate transfer? Who can apply for graduate transfer?)
48. Yatay Geçiş başvuruları ne zaman yapılır? (When is the transfer application made?)
49. Yüksek Lisans / Doktora düzeyinde yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for graduate transfer at the Master / Doctorate level?)
50. Yüksek Lisans / Doktora tez savunma sınavlarına ne zaman girilmelidir? (When should the Master / Doctorate thesis defense exam be taken?)
51. Yüksek Lisans programında lisanstan ders alınabilir mi? (Can courses be taken from the undergraduate program in the master's program?)
52. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi kimlerden oluşur? (Who are the members of the Master's Thesis Defense Jury?)