24. Tez Danışmanı ne zaman belirlenmelidir? (When should the Thesis Supervisor be determined?)

Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını EN GEÇ BİRİNCİ YARIYILIN SONUNA kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu ve başlığını da ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
Head of the department of the Institute, taking the written opinion of the student for each student, a thesis supervisor from among the faculty members of the University staff until the end of the FIRST SEMESTER; He proposes the subject and title of the thesis determined together with the student's supervisor to the relevant institute until the end of the second semester. The thesis supervisor and the thesis topic proposal are finalized with the approval of the relevant institute board of directors.