26. Tez Savunma Sınavı sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir? (What are the procedures following the Thesis Defense Exam?)

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.  
After the thesis defense exam is completed, the jury; It gives the decision of acceptance, rejection or correction of the thesis by absolute majority, closed to the candidate and the audience. The result of the defense examination is reported to the relevant institute within three days following the thesis defense examination by the head of the institute department.