52. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi kimlerden oluşur? (Who are the members of the Master's Thesis Defense Jury?)

Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz.
Graduate thesis defense examination jury is appointed by the institute board of directors with the recommendations of the thesis advisor and the head of the relevant institute department. Jury; consists of three or five principal and two alternate faculty members, one of whom is the student's thesis advisor and at least one from another higher education institution. In both cases, one of the substitute jury members must be from outside the institution. If the jury consists of three full and two alternate faculty members, the second thesis advisor cannot be a jury member.