Kabul ve Kayıt Koşulları / Yeterlik / Ölçme - Değerlendirme

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Tezli/Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz. Yabancı dil koşulu için; ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları veya YÖKDİL Sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının sonuçları değerlendirmeye alınır.

 

Doktora Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Doktora programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) GNO’suna sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya YÖKDİL Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

 

Sanatta Yeterlik Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Sanatta Yeterlik programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) GNO’suna sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya YÖKDİL Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

 

Tezli  Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

 

Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders (TAÇ 8 dersi hariç) ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

 

Tezsiz  Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

 

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

 

Doktora Mezuniyet Koşulları

 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri “Seminer” dersi olmak üzere en az 8 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri “Seminer” dersi olmak üzere 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

 

Sanatta Yeterlik Mezuniyet Koşulları

 

Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri “Seminer” dersi olmak üzere en az 8 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri “Seminer” dersi olmak üzere 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

 

Tezli  Yüksek Lisans Yeterlik  Koşulları ve Kuralları

 

Programın süresi, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup program, en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ ya da DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Programın azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde programın süresinden önce de mezun olabilir.

 

Tezsiz  Yüksek Lisans Yeterlik  Koşulları ve Kuralları

 

Programı tamamlama süresi; kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

Programda bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak, şekil yönünden dönem projesi yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli 2 kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

 

Doktora Yeterlik  Koşulları ve Kuralları

 

Tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

 

Sanatta Yeterlik Yeterlik  Koşulları ve Kuralları

 

Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

Program için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Enstitü Kurulu Kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’den fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:

 

Harf Notu     Katsayısı

AA                  4,00

AB                  3,70

BA                  3,30

BB                  3,00

BC                  2,70

CB                  2,30

CC                  2,00

CD                  1,70

DC                  1,30

DD                  1,00

FF                   0,00

 

Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:

 

a)  DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir. 

b)  EK (Eksik) harf notu; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.

c)  KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

d)  YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

e)  Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.